საინჟინრო ფაკულტეტი

Capture1

საინჟინრო ფაკულტეტი ახორციელებს საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს შემდეგი მიმართულებით:

საბაკალავრო პროგრამები:
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები
ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია 

სამაგისტრო პროგრამები:
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები

სადოქტორო პროგრამები:
საფრენი აპარატების დაპროექტება
საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია

პროფესიული პროგრამები:
საფრენი აპარატებისა და ძრავების ტექნიკური მომსახურება (IV და V საფეხური)
საფრენი აპარატების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური მომსახურება (IV და V საფეხური) 

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი ჩართულია Erasmus Mundus-ის პროექტში ACTIVE და Erasmus+, რომლის ფარგლებშიც საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამებში ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროებია: ავიაკომპანიები, აეროპორტები, სამთავრობო სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები, საავიაციო ქარხნები, ძალოვანი სტრუქტურების საავიაციო ქვედანაყოფები და სხვა. 

დეკანი - პროფესორი გივი ცირეკიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია: 277 31 29

dzravebi axlo

aerodinamikuri

dzravebi shori

frta

kogani

nodo

dzrava telavi

გაცვლითი პროგრამები

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი ჩართულია Erasmus Mundus-ის პროექტში ACTIVE და Erasmus+, რომლის ფარგლებშიც საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტებს სრულიად უფასოდ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამებში ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 

იხილეთ გაცვლით პროგრამებში მონაწილე პარტნიორი უნივერსიტეტების სია. 

საგანმანათლებლო პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამები:
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები
ფრენების უზრუნველყოფის მიწისზედა რადიოტექნიკური საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაცია

სამაგისტრო პროგრამები:
საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია
საფრენი აპარატების დაპროექტება და წარმოება
საჰაერო ხომალდების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაცია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ფრენის მართვის ავტომატიზებული სისტემები

სადოქტორო პროგრამები:
საფრენი აპარატების დაპროექტება
საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია

იხილეთ 
დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება.

პროფესიული პროგრამები:
საფრენი აპარატებისა და ძრავების ტექნიკური მომსახურება (IV დაV საფეხური)
საფრენი აპარატების ავიონიკისა და ელექტრული სისტემების ტექნიკური მომსახურება (IV და V საფეხური

აბიტურიენტებისათვის

სწავლების წლიური ღირებულება:

ბაკალავრიატი - 2250 ლარი
მაგისტრატურა - 2250 ლარი
დოქტორანტურა - 2250 ლარი 

სწავლების ხანგრძლივობა:

ბაკალავრიატი - 4 წელი
მაგისტრატურა - 2 წელი
დოქტორანტურა - 3 წელი
 

ჩასაბარებელი საგნები:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა
  • ზოგადი უნარები
  • უცხო ენა (ნებისმიერი)

არჩევითი საგნები: მათემატიკა, ფიზიკა, ისტორია ან გეოგრაფია 

 

შენიშვნა: საფრენოსნო ფაკულტეტისგან განსხვავებით, საინჟინრო ფაკულტეტზე ჩაბარების მსურველებს არ მოეთხოვებათ სამედიცინო-საფრენოსნო-საექსპერტო კომისიის გავლა. აბიტურიენტმა, რომელიც ჩააბარებს საინჟინრო ფაკულტეტზე, რეგისტრაციის დროს უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ ფორმა 100/ა, რომლის აღება ნებისმიერ კლინიკაშია შესაძლებელი.