ტრეინინგ ცენტრის კურსები

 • პილოტთა პირველადი მომზადების სასწავლო კურსი (პრაქტიკული მომზადება) (CPL)
 • სახიფათო ტვირთების საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის კურსი (კატეგორია 8,9,10,11)
 • ინგლისურ ენაზე საჰაერო რადიო კომუნიკაციისა და JEPPESEN-ის კრებულის სასწავლო კურსი
 • ავიადისპეტჩერის (ფრენების უზრუნველყოფის დისპეტჩერის) პირველადი მომზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება
 • "ავიასპეციალისტთა სერთიფიცირების წესების" დანართი # 3-ის შესაბამისად, ავიასპეციალისტთა კვალიფიკაციის დადასტურება - 371.70 ლარი
 • ერთძრავიან საჰაერო ხომალდებზე პილოტთა გადამზადება
 • PA-34 III ტიპის ორძრავიან საჰაერო ხომალდზე ტექნიკურ სპეციალისტთა გადამზადება
 • C-152, A-20, A-22 ტიპის ერთძრავიან საჰაერო ხომალდებზე ტექნიკურ სპეციალისტთა გადამზადება
 • B-737 ტიპის საჰაერო ხომალდებზე ბორტგამყოლთა გადამზადება
 • CRJ ტიპის საჰაერო ხომალდზე ბორტგამყოლთა გადამზადება
 • პილოტ-ინსტრუქტორთა მომზადების პროგრამა
 • ბორტგამყოლთა პირველადი მომზადების პროგრამა BOEING 737, CRJ-100/200 და A-319/320/321 ტიპის საჰაერო ხომალდებზე
 • საავარიო სიტუაციებში პილოტთა და ბორტგამყოლთა ცოდნის განახლების სასწავლო კურსი BOEING 737 ტიპის საჰაერო ხომალდზე
 • საავარიო სიტუაციებში პილოტთა და ბორტგამყოლთა ცოდნის განახლების სასწავლო კურსი CRJ-100/200 ტიპის საჰაერო ხომალდებზე
 • ბორტგამყოლთა ინსტრუქტორად მომზადების სასწავლო კურსი
 • ეკიპაჟის რესურსების მართვის ინსტრუქტორის სასწავლო კურსი
 • T206H ტიპის საჰაერო ხომალდზე ტექნიკურ სპეციალისტთა გადამზადება
 • საავიაციო ინგლისური ენის კურსი პილოტთა და საჰაერო მოძრაობის მეთვალყურეთათვის
 • ა-319/320 ტიპის საჰაერო ხომალდზე ბორტგამყოლების გადამზადების პროგრამა
 • საავიაციო ინგლისური ენის ცოდნის დონის განსაზღვრა ICAO-ს მოთხოვნების შესაბამისად - 236 ლარი
 • ეკიპაჟის რესურსების მართვა ბორტგამყოლთა და საფრენოსნო ეკიპაჟის წევრებისთვის (CRM)
 • ადამიანური ფაქტორი საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მომსახურების პერსონალისთვის
 • ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები და მოთხოვნები
 • საავიაციო შემთხვევების/ინციდენტების მოკვლევა და მენეჯმენტი
 • PA-34 (Seneca III) ორძრავიან საჰაერო ხომალდზე პილოტთა საჰაერო ხომალდის მეთაურად და პილოტ-ინსტრუქტორად მწყობრში შეყვანა